خبر

ارسالی

الان وضعیت موجود بسیار خطرناک است بطوریکه من دیگه وقت هشدار فرستادن را در فضای عمومی ندارم. از صبح تا ده شب درگیر موج وحشتناک کرونا هستیم و با پر …..ادامه خبر