غارت دریای بلوچستان توسط چینی ها با چراغ سبز رژیم جمهوری اسلامی

رسانک/ کارخانه های شناور صید ماهی سودجویان چینی درحال نابودی آبزیان و محیط زیست دریای بلوچستان که جزئی از اقتصاد بلوچستان است، شدیدا در حال فعالیت میباشند. کشتی های بزرگ چینی باعث بیکاری سواحل نشینان بلوچ دریای بلوچستان و از کارانداختن صنعت صیدماهی صیادان بومی و نابودی اقتصاد بلوچستان شده اند.

البته قابل ذکر است که صید کشتی های ترال چینی با مجوز رژیم ایران و حفاظت آنها توسط سپاه تروریستی پاسداران که به نوعی شریک منافع حاصله از صید هستند، صورت میگرد.

سپاه بارها مانع صید صیادان بلوچ شده و آنها را از رفتن به دریا بازداشته تا چینی های حریص با خیال آسوده بیشتری به چپاول مشغول باشند. سپاه نه تنها به اعتراضات صیادان در این خصوص توجهی نکرده ، بلکه آنها را بازداشت کرده و آزار رسانده است و نیز لنج های صیادی را به آتش کشیده و بعضی از آنها را مصادره کرده است.

پیامد این سیاست رژیم جمهوری اسلامی ایران ، بیکاری و از هستی ساقط کردن وسیع بومیان بلوچ شده است و آنها را وادار به روی آوردن به شغل های کاذب نظیر سوختبری کرده که این نه تنها باعث حل مشکل معیشتی سواحل نشینان بلوچستان نشده بلکه آنها را به بهانه قاچاق سوخت، آماج گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کرده و خانواده های شان داغدار شده اند.

حکومت مرکزگرای ایران عامدانه در صدد نابودی اقتصاد بلوچستان و از هستی ساقط کردن بلوچ ها میباشد تا بدین وسیله آنها را در حاشیه نگهداشته و توان مقاومت در مقابل سیاستهای استعماری حکومت را از آنها سلب بکند.

تنها راه نجات از تمام این مشکلات، مبارزه مسالمت آمیز جهت بدست آوردن حق تعیین سرنوشت، حق حاکمیت ملی و مدیریت منابع توسط خود بومی های بلوچستان می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*