شستونئے تها یک بلۆچێن جهمنندیئے کُشگ بئیگ، نامالومێن مردمانی دستا

رَسانک نیوز

دوشمبهئے شپا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک جهمنندێن بلۆچے که شستونئے نندۆک گوشگ بوتگ وتی لۆگئے درئے دپا اِتایی مسیتئے نزّیکیا بکشانئے هلکا شستونئے شهرئے دمگان، ماشین والاێن مردمانی دستا تیرانی آماچ بوتگ و وتی ساهی چه دستا داتگ.

اے جهمنندئے پجّار (الاهی بکش گمشادزهی) کساس ۳۰ سالگ، کریم بکشئے چُکّ و گلشنئے هلکئے مردم و بکشانئے نندۆک چه شستونئے شهرا گوَشگ بوتگ.

چه هال وشئے رستگێن هالان، آیی چه اداره اتلاهات و سپاهئے هبر برۆکێن مردمان بوتگ و آ مردمانے که نزامئے دێم اۆشتۆک و آ مردمانے که دئولت آیانی دُمبا بوتگ پجاری کرتگ‌اَنت و امنیتی نیروانی کِرّا آیانی گزارش داتگ و (اورنگ سورزهی)ئے هم‌زامات و چه بومی نیروان و شستونئے سپاهئے کدیمی نیروان اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*