هیرمندئے تها، چار جهمنندێن بلۆچئےکُشگ و ٹپّیگ بئیگ گۆن مرزبانیئے تیرگواریان که سئے کس برات بوتگ‌اَنت

رَسانک نیوز

دوشمبه شپا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، گۆن مرزبانیئے نیروانی تیررگواریان کندوئے هلکا چه هیرمندئے دمگان، دو بلۆچێن برات گۆن تیرئے ورگا وتی ساهِش چه دستا داتگ و یک براتے گۆن دگه یک کسیا ٹپّیگ بوتگ‌اَنت.

دوێن کُشگ بوتگێن براتانی پجّار (مهمد سارانی) کساس ۳۳ سالگ، سور کُرتگێن و دو چُکّئے پت و (گُلام سارانی) ۳۸ سالگ، سور کُرتگێن و چار چُکّئے پت و ٹپّیگ بوتگێن براتئے پجّار (نبی سارانی) ۴۲ سالگ، سور کُرتگێن و هرر سئے شێراَلیئے چُکّ و آ دگه یکێن ٹپّیگ بوتگێنئے پجّار (نزیر رکشانی) و تئومێن دۆست مهمدئے هلکئے مردم گوَشگ بوتگ‌اَنت.

همے هالانی رِدا، مرزبانیئے نیرو، کندوئے هلکا هیرمندئے دمگان اے سئیێن براتانی نێمگا راستێن تیرگواری کُرتگ که هر سئیێن برات و دگه یک راهگوزے کُشگ و ٹپّیگ بوتگ‌اَنت و نزامی نیرو رَند چه اے وئیلا چه اے جاها تتکگ و شتگ‌اَنت.

چه مرزبانی نیروانی راستێن تیرگواریانی سئوبا انگت هچ هالے نێست بله گوَشگ بیت که اے مردمانی زندئے جاه همے سیمسرئے نزیکیان بوتگ.

گۆن ۲۰۲۳ئے سالائے جم بوتگێن هالان، نزامی نیروانی راستێن تیرگواری سئوب بوتگ که کم چه کم ۱۲۰ بلۆچێن جهمنند کُشگ و ٹپّیگ کنگ ببیت. اِشانی تها ۸۰ کسا وتی ساه چه دستا داتگ و ۴۰ کس ٹپّیگ بوتگ که اِشانی تها ۹ گوَنڈێن چُکّ و ۳ جنێن هست‌اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*