جُمَهئے هۆنێنئے یکّے چه ٹپّیگێنان په ادارۆکی چه زندان مرکزیئے دُزآپا آزاد بوتگ

رَسانک نیوز

مرۆچی سئے شمبِه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، (اهمد اَلی کۆهکن) چه دُزاپئے جُمَهئے هۆنێن ٹپیگان شمبهئے رۆچا ۱۸ پروردین ۱۴۰۳، رَند چه اِشیا که دُزآپئے اداره اتلاهاتا لۆٹاێنگ و آوار جنَگ بوتگ گۆن دو میلیاردی زمانتا آزات کنگ بوتگ.

(اهمد اَلی کۆهکن) ماروپ به اَلی اهمد، ۲۴ سال انتی، هلیمئے چُکّ، سور کُرتگێن و دو چُکّئے پت که یکّے چه آیان پلج اِنت، دانشجاه آزاتئے آموزش ابتدایئے گڈسری ترمئے واننده، و دُزآپئے نندۆک که کساس ۱۴۰۲ئے بهمنئے ماها اے سئوبا که ۸ مهرئے امنیتی نیروانی تیرگواریان ٹپّیگ بوتگ و دادگستریا شکایت کُرتگ.

اے جهمنند دُزاپئے هۆنێن جُمَهئے رۆچا گۆن نیروانی تیرگواریان آییا دو تیر لگن و سرێنئے تیر ورگا په وتی پروندهئے رسیدگیئے واستا شکایت کُرتگ و آمیدگسا گوشتگ که تئیی پسئو گۆن پئیام دئیگ بیت.

۱۶ پروردین ۱۴۰۳، اداره اتلاهاتا اهمدئے ماتئے سرا گوانک کُرتگ و گوشتگی که اے جنزئے ادارها برئونت و اگن مرئونت گُڑا اهمدا چه وانگجاهئے رئوگا دێمگیری کننت.

شمبهئے رۆچا ۱۸ پروردین اهمد اَلی گۆن وتی پت و ماتا اداره اتلاهاتا رئونت و امنیتی نیروانی دستا آوار جنَگ بوتگ و آییئے پت و مات چه اتلاهاتئے نیروانی نێمگا تادید کنگ بوتگ‌اَنت که زودتر چه اۆدا برئونت اگن نه آیان هم دزگیر کننت.

گوشگی اِنت که اهمد اَلیا ۲۲ پروردینا گوانکئے سرا وتی پت و مات گوَشتگ‌اَنت که آوار جنگئے وهدا چُنت رَندا تشنج کُرتگ و امنیتی نیروان آیی گوَشتگ که هۆنێن جمهئے توامێن ٹپّیگ بوتگێن مردم که شکایت کنۆک بوتگ‌اَنت، زوت زوتا وار جنَگ بنت.

اهمد اَلیا اے سئوبا که یک پلجێن چُکّے هست و مشهدئے تها درمان بئیگا اِنت مجبور اِنت اے شهرل بیئیت و پێسریگێن ترما اے سئوبا که باز رئو و آیی کُرتگ گئیبتی وارتگ و چه پشتکپگێن درسا شرّێن نتیجه گپت کُرتی نکُرتگ.

گوشگی اِنت که اهمد اَلیئے آ دگه برات (اَلی اکبر کۆهکن) هم ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ گۆن (هارس کروتا) دُزپئے یکّے چه جادهان آوار جنگ بوتگ که آیی رَند چه ۹ رۆچا ۲۶ بهمنا آزات کنگ بوتگ و هارس تان انون دُزآپئے بندیگئے کانونئے تربیتئے دستا گۆن بلاتکلیپی بندیگ‌اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*