یک بلۆچێن ٹێلکشیئے ٹَپّیگ بئیگ گۆن سلاهبندێن دُزّانی تیرگواریا و و دُزّانی ساهئے درایگ گۆن ماشینئے چپّ کنگا

رَسانک نیوز

سئے‌شمبهئے رۆچا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک بلۆچێن جهمنندے گۆن سلاهبندێن دُزّانی تیرگواریان بزمان و اێرانشهرئے راها سکّ ٹپّیگ و آییئے ۴۰۵ێن ماشین دُزّانی دستا برگ بوتگ.

اے بلۆچێن جهمنندئے پجّار (یونس هملی)، ۳۱ سالگ، رمزانئے چُکّ و مهمد آبادئے نندۆک چه اێرانشهرئے دمگان گوَشگ بوتگ.

اے هالانی رِدا آتکگ، یونس ٹێلکشیئے کارا کنگا بوتگ که سلاهبندێن دُزّان بزمان و اێرانشهرئے راها کساس کاسکینئے نزّیکیان، رَند چه تیرگواریان آیی تیرانی آماچ بوتگ و چه دێمی نێمگا سکّ ٹپّیگ بوتگ.

گۆو یونسئے ٹپّیگ بئیگا دُزّان ماشین و آییئے بار دزّتگ بله آ دگه رۆچا بمپور و اێرانشهرئے راها تسادپ کُرتگ و دو کس که ماشینئے تها بوتگ‌اَنت وتی ساهِش چه دستا داتگ و ماشین هم آسئے تها سُتکگ.

گوشگ ببیت که یونس په درمانئے واستا باهنرئے نادراهجاها کرمانئے شهرا برگ بوتگ و همۆدا واپێنگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*