کهنوجئے بندیگا دو بلۆچ‌اِش پاهۆ داتگ

رَسانک نیوز

چارشمبه بامگواها 19 اردیبهشت 1403آ، کم چه کم دو بلۆچ بندیگ کنهوجئے بندیگا پاهۆ دئیگ بوتگ، بدون اشی کَهۆلئے مردمان سهیگ بکننت اێدامش کرتگ‌اَنت.

اشانی پجار “ابداله ازبگزهی (رکشانی)” کساس 36 سال انتی ابدرهمانئے چُک انت، دَواری کرتگێنے سئے چُکئے پت انت جهمنند دُزاپ انت و هلیل الله براهویی (اهمدزهی)” گۆن پجار و سجیلا “هدا بکش هوتی انت” دَوار کرتگێنے دو چُکئے پت انت جهمنند گزو هلکا انت، گوشگ بیت گزو دمگا واشا انت.

دمگی رسانکدرانی سر بوتگێن هالان، ابداله چه سال 1400آ، چه شهرستان کهنوجا و هدابکش چه سال 1398 نزیک شهر پاریابا  په مئیار لڈگ مئوادئے بازداشت بوتگ‌اَنت و چه آمیدگِس کهنوجئے نێمگا هُکم اێدام دئیگ بوتگ‌اَنت

اے بندیگ زی چه بند همومیا یکا زندان کهنوچا چه اتاگ 6 و 1آ په کرنتینهئے جاه په جاه بوتگ‌اَنت. رۆچی بامگواها هُکم پاهۆ هر دوێن زندانیانی بدون اشی که کهۆلا سهیگ بکننت اێدامش کرتگ‌اَنت.

گوشگ ببیت که ۲۰۲۳ئے سالا کم چه کم ۱۸۴ بلۆچێن بندیگ گۆن وڑ وڑێن جُرمان، اێرانئے ۲۶ شهرئے تها که زاهدانئے بندیگا ۵۴ کس و بیرجندا ۳۱ کس گێشترێن گئیر انسانی اێدامئے هُکما مهکوم کنگ و اێدام کنگ بوتگ‌اَنت که اِشانی تها کساس چار جنێن هم بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*