دلگان و زهکلوتئے شهرئے راها دو ٹێلکشئے ٹپّیگ و بێران بئیگ گۆن جادهی وئیلئے گۆما

رَسانک نیوز

چارشمبهئے رۆچا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، گۆن دو ٹێلکشێن سایپا نئیسانێن ماشینئے ڈیکّر ورگا و یک گوزۆکێن ۴۰۵ێن پژوے دلگانئے بیست کیلومتریا، دلگان و زهکلوتئے راها، یک بلۆچێن ٹێلکشیا آسئے تها وتی ساه چه دستا داتگ و پژوئے رانندها هم ٹپّیگ بوتگ.

چه اے جهمنندانی پَجّارا تان انگت هچ هالے نێست.

ٹێلکشی چه هما کاران هساب بیت که بازێنے چه بلۆچێن جهمنندان چه بلۆچستانئے جاه جاهان، مناسبێن و مُدامێن کارئے نێستیا، ٹێلکشیئے نێمگا شُتگ‌اَنت که برے گۆن لهتێن وئیلان چۆ گاڑیئے چپّ کنگ و امنیتی و نزامی نیروانی تیرشانیا دێم په دێم بنت و آیانی جانا تهدید کنت.

گوَشگ ببیت که گۆن سالئے جم کُرتگێن هالان، ۲۰۲۳ئے سالا کم چه کم ۳۲۱ ٹێلکش گۆن نزامی نیروانی راستێن تیرگواریان، جادّهی وئیلان، نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان، هار و آس سۆچیان بێران و ٹپّیگ بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*