گُلستانئے اُستانا، یک بلۆچ ورنا دِهکانکارے گۆن نزامی نیروانی تیرگواریان ٹپّیگ بوتگ

رَسانک نیوز

دوشمبهئے سُهبا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، نزامی نیروانی تیرگواریان یک تراکتوریئے نێمگا تیرگواری کرتگ سئوب بوتگ که یک بلۆچ جهمنندے ٹپّیگ ببیت.

اے بلۆچ جهمنندئے پجّار (منسور اشتراک)، اَبدلّاهئے چُکّ و (تاتار اُلیائے) شهرئے نندۆک چه اُستان گلستانئے شهران گوَشگ بوتگ.

اے هالانی رِدا، اے بلۆچ جهمنندئے جنۆک، یکّے چه تاتار اُلیائے انتزامی نیروان گۆن (رِزا نۆروزی)ئے پَجّارا اِنت که گۆن منسورئے هلکئے بازێن پئیگیریان، مالوم بوتگ که آییا بگئیر چه پێسریگێن هُشدارا و بگئیر چه آمیدگسی اُگدهدارانی دستورا، گئیر کانونی درۆشما تیرگواری کُرتگ.

گوَشگ بیت که منسور چه سێنگ و دست و پادانی نێمگا تیرانی آماچ بوتگ و گنبدکاووسئے نادراهجاهئے آی سی یوا واپێنگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*