پهرها یک چُکّ دُزّیئے مردمانی دستا دزگیر کنگ

رَسانک نیوز

کساس دوشمبهئے زُهرا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک کسیا که لۆٹتگ یک گونڈێن چکیا اێرانشهرئے تها سهدیئے جادها بدُزّیت، اێرانشهرئے مردمانی دستا دزگیر کنگ بوتگ.

اے هالانی رِدا آتکگ، اِشیا که ڈنّی جهمنندی بوتگ، دُزّگئے وهدا گۆن آییئے ماتا درگیر بوتگ و گۆن اے دگه جهمنندانی گۆما دُچار بوتگ.

اے وئیل کساس زُهرئے ساهت دوا و وهدے که یک گونڈوێێن چکّے وتی لۆگئے درئے دپا لئیبا بوتگ پێش آتکگ که گۆن چُکّئے جاک و کوکار کنگا آییئے لۆگئے مردم سهیگ بنت و وهدے که لۆگئے درئے دپا کاینت گۆن دُزّئے گۆما درگیر بنت.

چه اے دُزّئے سئوبا تان انّون هچ هالے نێست بله گوَشگ بیت که کلانتریئے نیروانی دستا دئیگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*