یک بلۆچێن جهمنندیئے آزاتی رَند چه چار ماه بندیگیا گۆن زمانتئے گۆما

رَسانک نیوز

مرۆچی دوشمبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، (مهدی شه بکش)، بلۆچێن جهمنند که ۱۴۰۲ئے آزر ماهئے بیست و هشتمی رۆچا، دُزاپئے تها سپیدکئے هلکا اداره اتلاهاتئے نیروانی دستا بگئیر چه آمیدگسی هُکمئے پێش دارگا آوار جنَگ بوتگ، گۆن زمانتئے گۆما چه دزاپئے مرکزی بندیگا آزات بوتگ.

مهدی شه بکش ۲۳ سالگ اَبدلّاهئے چُکّ گۆن آییئے همراها براتی (سهید شه بکش)، ۲۴ سالگ و (مهرلّاه شه بکش)، ۲۳ سالگ، ناسرئے چُکّ، که هۆریگا آوار جنَگ بوتگ‌اَنت که سهید و مهرلّاه پێسرا آزات کنگ بوتگ‌اَنت.

چه اے سئیێن جهمنندانی جُرما هچ هالے نێست بله گوَشگ بوتگ که اِشانی جُرم مئواد اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*