میرجاوهئے سیمسرا بلۆچ ورناهے بێران بئیگ گۆن پاکستانئے نزامیانی تیرگواریان

رَسانک نیوز

یکشمبه رۆچا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک بلۆچ ورناهے رۆتکئے سیمسرا میرجاوهیا گۆن پاکستانئے سیمسری نزامیانی راستێن تیرگواریان تیرانی آماچ بوتگ و بازێن ٹپانی سئوبا وتی ساهی چه دستا داتگ.

اے بلۆچئے پجّار (تاها زابدزهی [شهنئوازی])، ۱۷ سال انتی، رهیمئے چُکّ و واشئے نندۆک انت.

اے وئیل کساس زُهرئے ساهت ۱۲ پێش آتکگ که پاکستانئے جمهوری اسلامیئے رژیمئے نیروان نێمگا که چه سیمسرئے کٹّا گوَزگا بوتگ تیرگواری کُرتگ.

گوشگی اِنت که رَند چه پاکستانئے نزامی نیروانی تیرگواریان، تاها چه سرئے نێمگا تیرانی آماچ بوتگ و بازێن ٹپّانی سئوبا وتی ساهی چه دستا داتگ.

گۆن ۲۰۲۳ئے سالائے جم بوتگێن هالان، نزامی نیروانی راستێن تیرگواری سئوب بوتگ که کم چه کم ۱۲۰ بلۆچێن جهمنند کُشگ و ٹپّیگ کنگ ببیت. اِشانی تها ۸۰ کسا وتی ساه چه دستا داتگ و ۴۰ کس ٹپّیگ بوتگ که اِشانی تها ۹ گوَنڈێن چُکّ و ۳ جنێن هست‌اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*