بیرجندئے بندیجاها چار کس پاهۆ اِش داتگ/ اشانی نیاما یک جنێن زهگے هم پاهۆ دئیگ بوتگ

رَسانک نیوز

سئے شمبهئے بانگواها ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، چار بندییگئل اێدامیئے هُکم که سئے کس چه آیان بلۆچ اَنت و پێسرا چه اێرانئے جمهوری اسلامیئے آمیدگسئے نێمگا اێدامئے هُکما مهکوم کنگ بوتگ‌اَنت، بیرجندئے بندیگا اێدام کنگ بوتگ‌اَنت.

اے بندیگانی پجّار (مهمد شه بکش دانا)، ۲۲ سالگ، زاهدانئے مردم و (مهمود منگلی [گرگێچ])، ۴۲ سالگ، شادیئے چُکّ و ساله آبادئے مردم چه هُراسانئے دمگان و (مهدی اشتراک شهرستانک)، ۴۰ سالگ، ابراهێمئے چُکّ و سور کُرتگێن و اشتراکئے مردم چه زهکئے دمگان گوَشگ بوتگ‌اَنت.

چه جنێنئے پجارا که مئوادئے جُرما اێدام کنگ بوتگ هچ هالے نێست.

اے هالانی رِدا، مهمد سال ۱۴۰۰ئے ائولان، بیرجندئے ایست و بازرسیئے سرا و مئوادئے جُرما آوار جنگ بوتگ و بیرجندئے انکلابئے آمیدگسا اێدامئے هُکما مهکوم کنگ بوتگ و دوشمبهئے رۆچا ۱۰ اردیبهشتا گۆن دگه دو بندیگیان چه آمێن بندا هاسێن کرنتینهئے بندا برگ بوتگ‌اَنت.

هنچۆ مهمود ۱۳۹۸ئے سالا، بیرجندئے تها مئوادئے جُرما گۆن دگه دو کسا آوار جنگ بوتگ و اے هلکئے آمیدگسئے نێمگا اێدامئے هُکما مهکوم کنگ بوتگ‌اَنت.

گوشگ ببیت که ۲۰۲۳ئے سالا کم چه کم ۱۸۴ بلۆچێن بندیگ گۆن وڑ وڑێن جُرمان، اێرانئے ۲۶ شهرئے تها که زاهدانئے بندیگا ۵۴ کس و بیرجندا ۳۱ کس گێشترێن گئیر انسانی اێدامئے هُکما مهکوم کنگ و اێدام کنگ بوتگ‌اَنت که اِشانی تها کساس چار جنێن هم بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*