چهبارئے بلۆچ جهمنندانی، لۆگانی کرۆجگ چه هُکومتی اُگدهدارانی نێمگا

رَسانک نیوز

مرۆچی چارشمبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، بنیاد مسکن و شهرسازی گۆن بازێن ماشین و چُنت ده نپر نزامی نیروان، دمگ چهبار هَند رمین مێتگ اَهمد آباد هکومتئے کارندهان بێڑ برتگ اۆدئے بازێن بلۆچ جمهنندانی لۆگ و کاپر کرۆتکگاَنت.

گۆن سربوتگێن هالانی ردا، اے نیروان بگئیر چه اِشیا که آمیدگِسی هُکما پێش بدارنت و انچُش بگئیر چه پێسریگێن هال دئیگا اِشانی لۆگ و کاپرِش کرۆتکگ‌اَنت و مردمِش پاترَپ داتگانت که چه اے زُمینّانی سرا پاد بیاینت.

گوشگی اِنت که اے جهمنندێن مردم چُنت سال اِنت اے هلکا مالداری و زمین‌داری کنگا اَنت بله بنیاد مسکن و شهرسازیا چه وتی رۆزانسرێن کانونئے نێمگاه اے زمین ملی اێلام کرتگاَنت.

پێسرا هم بنیاد مسکنئے نیروان اے هلک که دمگ چهبارا هئوار اِنت بێڑ بُرتگ و مردمانی لۆگ کرۆتکگ‌اَنت و زمینِش زۆرگیری درۆشما بُرتگ‌اَنت.

گوشگی اِنت که ۲۰۲۳ئے سالا گۆن جم کُرتگێن هالان اے دستا آتکگ که اێرانئے جمهوری اسلامیئے امنیتی و دئولتی جُنزان، کَم چه کَم ۲۱ جاه چه پنج بلۆچ نندێن شهرانی تها، مردمانی لۆگِش کرۆتکگ و آیانی زمینِش په زۆرگیری بُرتگ‌اَنت. گێشترێن اے کار چهبارئے تها هشت جاها و دُزآپئے تها هپت جاها کنگ بوتگ.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*