همُک سال 25 جنوریا بلۆچ چُکچێنیئے رۆچا یات کنگَ بیت، بی وایی سیئے راجی مُچیا جار جتگ

رَسانک نیوز

شَمبِهئے رۆچا ۷ بهمن ۱۴۰۲، بلۆچ یکجهتی کمیٹیئے نێمگا چه برجاهێن راجی مُچیا جار جنگ بوتگ که همُک سالا 25 جنوریا بلۆچ چُکچێنیئے رۆچا یات کنگَ بیت.

جار رِدا ھرچ سال 25 جنوریا بلۆچ چُکچێنیئے رۆچئے درگت دارگَ بیت، وھدے ھمے رۆچا بلۆچستانا ھئوار دگه ڈێهان مراگش دارگَ بنت بلۆچ چُکچێنیئے درگتا جهانا سرپد کنێن.

زانگ ببیت که بلۆچ چُکچێنی بگیریا شالئے شاھوانی استادیوم راجی مُچیا چه مزنێن کچێا زهگ، جنێن، کماش هئوار بوتگ‌اَنت.

یات ببێت، جنوریا توتک مژیا چه مُچی مانش دزکپتگ اَنت اے مُچی مانش 2014 ءَ یک شپانکێا دیستگ‌اَنت. اے مانشان دُرستی 179 لاش دزکپتگ اَنت، آیانی جاور انچش ھراب بوتگ‌اَنت که بازێنێئےتهنا ھڑ پش کپتگ‌اَنت اے لاشانی تها تهنا دو پجّار بوتگ‌اَنت که آیانی سیادی بلۆچستانئے دمگ آوارانا چه بوتگ‌اَنت اَنت و دو مردم پێسرا چه زۆرانسری آوار جنیئے نشانگ کرتگ.

توتکا چه بێگواهێن مردمانی یل کناێنگ ھاترا میانی استمانی انسانی ھکانی اداره ایمنستی انتریشنلا ھم یکّ دزبندی درشانے شنگَ کرتگ وھدے که کهۆل نێمگا چه جتاجتاێن وھدان زھرشانی کنگَ بوتگ بله تنێوھدی مردم یله نبوتگ‌اَنت.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*