بلۆچستان و سیستانا یکّ لَکّا گێش مردم چه وانگ و زانگا زِبهر اَنت

رَسانک نیوز، سَئے‌شمبهئے رۆچا 3 بهمن 1402، اێران راجمانی مجلس و راجی سلامتیئے گَلّئے باسک ”پِدا ھُسئین مالکی“ ءَ گْوَشتگ: سیستان و بلۆچستانئے استانا چه یک لَکّا گێش مردمان وانگ و زانگ یله داتگ. مالکیا اِے گپّئے نێمگا اشارہ کنانا گْوَشتگ که بازێن چُک و کۆدک چه پجّارتاک (شناسنامه) ءَ زبهریئے سَئوبا چه وانگ و زانگا پَشت کپتگاَنت.

مالکیا دێمترا تران کنانا گْوَشتگ که ”وانگ و زانگ بےپێداێشی سَنَدا چُکانان دربرجاها وانگئے آسراتی بدئێنت و آیان شُمارا ھئوار بکننت.“

اِے گپّ ھم پَدّر کنگ و زانگ ببیت که چه اشیا پێش ھستاێن سالئے آبان ماها ”پاروک آزمی“جهگیر بلۆچستان و سیستانا استانانی مزنێن مجلسا اِے اُستان چه وانگا زبهرێن چُکّانی شُمار 150 هزار گْوَشتگ.”

ھمک سال چه 30 دَر سَدا گێش اِے استانئے چُک چه آسراتیانی جێڑه و زبهریئے سَئوبا دربرجاها یله دئیگا ناالاجَ بنت. نۆدربرانی اِے کَچّ و کِساس ھم 150 ھزارئے پَشت کپتگێنانی رِدا شُمار بنت.

ماتی زبانا وانگ و وانێنگئے کمّیا گۆن نێزگاریا ھئوار چه درستان بستاردارێن کاران اِنت که نۆدربران وانگئے چه درستێن جَھلێن لسونا دربرجاهئے یله دئیگئے سَئوب جۆڑ بنت، چێا که نۆدربر یک انچێن زبانێا وانێنگ ببنت که چه آیانی ماتی زبانا جتا و دِگر ببیت.

اِے گپّ ھم زانگ ببیت که ماتی زبانا وانگ و وانێنگئے کمّی، یا نبئیگ گۆن نێزگاریا ھئوار چه درستان بستاردارێن کاران اَنت که نۆدربران وانگئے چه درستێن جَھلێن لسونا دربرجاهئے یله دئیگئے سَئوب جۆڑ بنت، چێا که نۆدربر یکّ انچێن زبانێا وانێنگ ببنت که چه آیانی ماتی زبانا جتا و دِگر ببیت.

اِے گپ زانگ ببیت که بُرزا گْوَشتگێن سَئوبان چه ابێد دگه سَئوبے اِش اِنت که ”جْوان و الکاپێن دربرجاهئے کمّی و استادانی کمّی“ ءَ ھم بلۆچستانا وانگ و زانگئے زئوالئے کاران شُمار کننت.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*