دُزاپئے بندیگا بلۆچے پاهۆ دئیگ بوتگ

رَسانک نیوز

شَمبِهئے بانگواها ۳۰ دئے ۱۴۰۲، کَم چه کَم یک بلۆچ بندیگێا اێدامئے هُکم چه دُزآپئے آمیدگِسا گپتگ دزاپئے بَندیجاهئے کارندهانی دستا پاهۆی آسر رستگ.

اے بلۆچ ورنائے پجّار “هسن گرگیچ”، ۲۳ سال انتی هنیپئے چُکّ اِنت، و دُزآپا نندۆک بوتگ.

سر بوتگێن هالانی رِدا، هسن ۱۳۹۹ئے سالا گۆن کَتلئے جُرما دزگیر و پاهۆئے هُکما مهکوم بوتگ.

گوشگی اِنت که ۲۰۲۳ئے سالا کَم چه کَم ۱۸۴ بلۆچ بندیگ گۆن وڑ وڑێن جُرمان اێرانئے ۲۶ دمگا انچش چه دُزاپئے بندیجاها ۵۴ و بیرجندئے ۳۱ گێشتر چه اے هسابا گئیر انسانی اێدامئے درۆشما پاهۆئے هُکم گپتگ و اێدام کنگ بوتگ‌اَنت که چه اے بندیگانی نیاما چار جنێنئے هم هئوار هست‌اِنت.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*