مئولوی اَبدالهمید: “اێران و پاکستان وتی مردمانی نارَزاییان گۆش بدارنت و آیانی لۆٹان پورهَ بکننت”

رَسانک نیوز

جُمَه رۆچا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، مئولوی اَبدالهمیدا یکّ بهرے چه کُتبهئے نُمازئے هبران اشاره چه انۆگێن اێران و پاکستانئے وئیلئے بارئوا کرتگ: “یکدومیئے اے سیمسری مِڑگ هچّ راج و دئولت و هکومتێا سۆبا نه‌اِنت و مئے سۆج په شما همِش اِنت که چه اے کارا وتارا دور بدارێت. هاسکار بمباریانی که اێران و پاکستانئے نیاما بوتگ‌اَنت چه دوێن نێمگان کسانێن و کۆدکێن چُکّ و جنێن بێران بوتگ‌اَنت و اِے وت بژنیگ و دلپدردێن گپے، گێشتر که جنگانی تها جنێن و کۆدک تاوانئے آماچ بنت.”

آ انُچش بهرے چه وتی کُتبها اێران و پاکستانئے سرکاری دئولتمردان دزبندی کنت که هر رۆچ جاورانی نگێگیئے گێش بئیگا؛ دگه یک سۆجے که منا په پاکستانئے اُگدهداران و وتی مُلکئے اُگدهدارن هست که مردمانی چه لۆٹ و نارزاییان چار و وار بکننت.

لهتێنا چه شما که گِلَگے هست و کمّے تْرُندتر اَنت و تهمبلِش کُرت نکننت و تَچَنت و وتی گش و کِرّی مُلکان رئونت، اے مُلکانی اُگدهدار اِشانی هبران گۆش بدارنت و مئیلنت که اے دگرانی دامُنئے چێرا برئونت و دُژمن چه آیان نارَهبندێن کاران کارمرزاِش بکنت.

بله نه اێوکا، یک ٹُکّرئے چه مُلکئے مردمان نارزا اَنت، بوتگ کنت اێرانیانے که مگرب زمینا و اُروپایا و دُنیائے هر هند و دمگاێا جهمنند اَنت و نارزایی هست، اَکلئے کار اِش اِنت که گۆن سجّهێنان گپّ کنگ ببیت و بچارێن چه پێشنهاد و سۆجے هستنتِش، اگن آیان هبر و پێشنهاد اَکِلێن و منتِگی اَنت، دگری بیارێن و وتی مردمانی رَزایا دستا بیارێن.

آ هبرانی درگتا گوشیت: “منی سۆج پاکستانئے ملکئے اُگدهداران اِش اِنت که بلۆچستانئے هلکئے سرا گێشتر رسیدگی بکننت. اے مُلکئے مردمان اِیرازے هست‌اِنت که چه گوَستگێن هکومتان چه انوگێنان که په دێمرئوی و آبادانیا هچ پئیمێن تاوانێا همکاری کنگ نبوتگ. پاکستانئے اُگدهدار مردمانی هبران گۆش بدارنت و اے گهترێن و کم هرچ‌ترێن راه اِنت که هم هُدایا دۆست بیت و هم اَکلئے هسابا شرّ اِنت.”


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*