چهبارا بازار امنیتی نیروان اُرش برتگ کم چه کم چار بلۆچ آوار جَنَگ بوتگ

رَسانک نیوز

دوشمبهئے سُهبا ۲۵ دئے ۱۴۰۲، چهبارئے بازارا امینتی اُرش بُرتگ و چار بلۆچ آوار جتگ و نامالومێن جاگهئے بُرتگ‌اَنتش.

انگت چه اے آوار جتگێنانی پَجّارا هچ هالے نێست.

رستگێن هالانی رِدا، وزارت اتلاهاتئے امنیتی نیروان گۆن زاتی درێسانی هۆر انتزامی نیروان بازێن ماشینے و بازێن مُتُرے چهبارئے بازارایک لۆگیئے سرا اُرش بُرتگ و اے مردمُش آوار جتگ‌اَنت.

گوشگ بیت که اے چارێن نپرانی آوار جنَگ گۆن زپت و زورا لهتێن‌اش ٹپّیگ کرتگ و سرکارئے نیروان رَند چه اِشیا زوت اِشانی چمّ بستگ و دستبند جتگ و ماشینا سئوار کُرتگ و گۆن وت برتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*