بێران بئیگ یکّے چه آهری دُهل‌‏نئواران سُنتی بلۆچستان و گۆن اَبێتکی و بێترک و تئوارایا

رَسانک نیوز

جُمَهئے رۆچا 5 آبان 1402، “دلمراد شکلزهی” چه آهری دُهل نئوازان اَت.  بلۆچستان سُنتی ساز و زێملئے شان اَت نیمّۆن جگر و پُپانی نزۆریا چه پکیری و ڈالچاری و گِستاه دارگ گۆن یکّ ابێتک و بێترک و تئوارایا کوڑَهێن دنیای یله داتگ.

گوَشگَ بیت اے مَزَن‌شانێن هنرمند گُڈّی پدرێچ چه بلۆچ راجئے دُهلیانی تها، سالانی سال اِنت گۆن بکیری و  تنگ‌دستی و دێما برگا اَنت  و گۆن رنگا رنگێن نادْراهانی دست و پنجگ نرم کننت نێزگاریئے نیمّۆنا وتی دْوا دارگانی زرّئے نێست که وتا درمان بکننت په چارسد هزار تومانئے دْوا دارگا  نبئیگا جُمَها دیگرئے وهدا وتی جندئے لۆگا  بێران بیت.

اے هم گوشگی اِنت که چُنت رۆچ پێسر یکّے دگه چه مَزَن‌شانێن نامی گرامی دُهل نئوازان “شیرمهمد بلۆچزهیا” کوڑَهێن دنیا  یله دات کسانێن نادْراهیئے نیمّۆنا بلۆچ هنرمند بێران بئیگا اَنت.

اے هم زلوریێن که گوشگ ببیت هدود پنچ ماه پێش “شێرمهمد اسپندار” زێملئے بێمٹ بلۆچستانا “دونلی نئواز” شهیر بلۆچ چه سرکار و دئولتئے نێمگا ڈالچار کنگ و مالی نِزۆریان درمان بێوس  بوتگ په چمانی درمانا، چمی په مدامیگ نابینا بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*