بیزاری جوانان بلوچ از رژیم جمهوری اسلامی ایران

رسانک/ در ویدئو ارسالی از چهبار مشهود است که جوانان بلوچ با تنفر از رژیم جمهوری اسلامی ایران، عکس خامنه ای و سلیمانی که دستشان به خون کودکان، زنان و مردان بلوچ آلوده است، را به زیر پا انداخته و آن را پاره می‌کنند تا انزجار خود را از این دو نفر نشان دهند.

علی خامنه ای و قاسم سلیمانی طی تاریخ حکومت ننگین رژیم جمهوری اسلامی، نه تنها بسیاری از کودکان را در بلوچستان و ایران کشته اند، بلکه آتش جنگ افروزی آنان در منطقه نیز  باعث ریخته شدن خون بسیاری از کودکان بی گناه شده است.

پاره کردن عکس قاتلین ملت بلوچ تنها نمونه کوچکی از نشانه گذر مردم بلوچ از رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*