نیرو نزامیان دئوره کنگ پونکئے اهل سنتئے نمازجاهئے و آییئے هالیگ کنگئے پرمان

رَسانک نیوز

دوشمبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، امنیتی نیروان «نبی رحمت»ئے نمازجاه، پونک تهرانئے تها، دئوره کمرتگ و پدا آییئے هالیگ کنگئے پرمانِش داتگ.

هال و اهوال چُش اِنت که امنیتئے نیروان، نمازجاهئے دێمشۆدِش هراب کمرتگ‌اَنت و آ لۆگئے مردمِش گوشتگ‌اَنت که زوت لۆگا هالیگ بکننت. نیرو امنیتی گروپا لۆٹنت که نمازجاها ببرنتی.

گوشگی اِنت که “نبی رحمت”ئے نمازجاه اهل سنتئے، تهرانئے شهرئے اسلی نمازجاه اِنت که لهتے چه نمازجاهئے کسمتان ۱۳۹۴ ئے مردادا هراب کنگ بوتگ‌اَنت.

اے هم گوشگ ببیت که تهرانئے تها اهڈ سنتا نمازجاه نێست و نماز جاهانے که گێشتر کرێهی لۆگ‌اَنت، نماز جماهت واننت. و اے نمازجاهان گێشتر دێمگیریئے گۆما دُچار اَنت و آزاتیئے گۆما کار کُرت نکننت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*