گۆن نیرو انتزامیئے تچ و تاگان و گاڑیئے پێشامدا یک کسانێن چُکێئے بێران بئیگ، اێرانشهرئے تها

رَسانک نیوز

شمبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲، مرسادئے نیرو نزامیئے تچ و تاگان گۆ یک پژو پارسے، ڈنّ چه پهرئوا که سئوب بوتگ یک چُکّے چێر چِنگ ببیت و بێران کنگ ببیت.

اے بلۆچئے چُکّئے پجّار “بهرام هملی” ۹ سالگ، شهدائے چُکّ، ایرانشهرئے شهردراجئے هلک گوشگ بوتگ.

گۆن اے هال و بودان، نیرو نزامی گۆن وتی بێتَوَجّهیان و پدا گاڑیئے دُمبا کپتگ و هچ کمکے وے چێر گپتگێن چُکّش نکرتگ و تچۆکێن گاڑیِش هم گپت نکُرتگ.

گوشگ بیت که گاڑیئے رانندها یکشمبه ۲۳ مهر ماها گۆن اے چُکّئے هلکئے شمارهئے درگێجگا، آیانی هالی گپتگ و گوشتگی که من اے سئوبا که منی پدا بوتگ‌اَنپ اۆشتات نکُرتگ و نتوانتگ که شمئے چُکا کُمک بکنان بله من کایان و شمئے گۆما دیوّان کنان و گپّ کنێن.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*