بلۆچ راجئے سدان کسائے پیر و ورنا دزآپئے شهرا مان  هاک و هۆن کشگ بوتنت

رسانک/ سالے چه آ  دُزآپئے کشت و کشتارئے  جمهئے هۆنێنا  گوَست که گۆن بێرهمیا بلۆچ راجئے سدان کساسئے  پیر و ورنا مان دزآپا شهرا، اێرانئے رجیمئے سرکارئے کارندهان دستا مان هاک و هۆن کشگ بوتنت گۆن بێرهمێن درۆشمێا نمیران کنگ بوتنت.

سال ۱۴۰۱  و ۸ مهرا  آ مردمانی لۆٹ همش اَت که سرهنگ کوچکزایی هکّدیوانا آرگ ببیت، سرهنگ کوچکزایی هما شکس اَت که کۆدِکێن چُکئے سرا دست‌دراجی کرتگ‌اَت.

آ رۆچا بلۆچستانئے بازێن هند و دمگانی مردم په اێمنێن درۆشمێا مچێی در کرتگ‌ات که وتی نارازیئے کلئوا اێرانئے اسلامی رجیمئے سرکارا سر بکننت، بله بلۆچ راجئے نارازی مچی سرکارئے کارندهان سگگت نکرت تهرانئے هکومتا وتی داشتگێن مزورانی که سپاه و بسیج و دگه سرکاری اُگده دارانی سرا هُکم تیرگواری دێم په دێمێن کرت که جنگی تیران اُرش کنێت په اێمنێن زهرشانیا مۆه دئیگ مبنت و آ دگه اێرانئے هند و دمگانی مردم چه بێرهمێن کشتارا پند بگرنت ، گڑا سرکارئے بێرهمێن اداره زهرشانی کنۆکنانی  تیرگواری شرو کننت.

و مردمان ابێد چه نُمازیگا دگه  گۆن وت هچ چیزی همراه نبوتگ که په اێرانئے ادارهان پاترپے زانگ ببیت گۆن هۆرکێن دستان بوتگ‌انت، بله اشیا پێش داریت که اێرانئے اسلامی سرکارئے  مۆل و مکسد  اش بوتگ، که کُشت و کشتار و لٹ و کُٹ، بلۆچ راجئے نابود دارگ، ٹێل کشانی کُشگ، په کسانێن نیمۆنانی سرا بلۆچ جوانانی اێدام کنگ، وتسرێن و بے کانونێن کشتار، بلۆچ راجئے نێاما سلاه و سنجئے بهر کنگ، جنگ و جێڑهانی آماچ کنگ که برات کُشیئے گێشتر کنگ.

اے پاشیستێن مرکزگراێن هکومتانی پندل و نکشه اِنت که راجان چۆن گمراه را په در بکننت.

بله اێرانئے سرکارئے سر پر نبوت اے سرزمین چاکر و گهرام  همل و جیهند ، سردار جیهند هان و هلیل هان  پُسگانی اِنت په کُش و بێڑئو برگ پشتا نکنزنت.

انگت تان  مرۆچی هدانورئے مات، اکبائے مات، هستیئے مات، و آ دگه سدانی شهمیرانی مات تنیگه جگر گۆشگێن چُکّانیگی پرُسیگ و سوگوار و چم ارسیگ اَنت  و مروچی تمانێن بلۆچستانا سیاهێن رۆچے و سجهێن بلۆچ  برات و گُهار پُرسیگ په آیانی نازهکێن گینا چه مئے کرا بالش کرت و آسمانی بوتنت. 

راستال اے درگتان همش اِنت که بلۆچ راج گمیگ و دلپدرد اِنت. جمه سیاها گۆن  کشتارا بێرهمیا کُشگ و زدگ کنگ بوتنت.

اشی که اێرانئے اسلامی سرکار جمه هۆنینئے کشتارئے مئیارا و وتی گردنا بگیپت و شهمیرانی هۆنانی دادرسیا بکنت و کاتلان هکّدیوانا بیاریت و کاتل وتی سزایا برسنت هکّ په هکّدار رسێنگ ببیت، بگناها شهمیرانی رتگگێن هۆن په مُج مرئونت، بله ماشما په جۆهانی سرکچ وارتگ که اێرانئے اسلامی رجیم مستر و شومترێن پندل و رپکانی پدا اِنت.

که اے پندل چه پاهۆ سرانی گُڈگ و سُرپ سرێن تیران گنتر اِنت که هر رۆچ بلۆچ ورنایانی ڈَڈّرا سُمبنت.
جاه بیارێن وتی هۆنیگا، جهدئے  تنگا مُهر بتنچێن که اے پئیما مبیت ماتێن وتن  وتی بچیکان بڈوباریت، جهان آییا گُشکی بکشیت بلۆچ سرزمینئے باجا درامد ببرنت. اێرانئے اسلامی رجیمئے پندل اِش که چۆن بلۆچستانا پشتا بکشیت بلۆچا وتی سرڈگارا درامد بکنت، تئیی دۆد و ربێدگ، تئیی جامک، تئیی زُبان، تئیی راجی پجار برئوت، گڑا بلۆچ راجئے سجهێن سالانی زهمت مڈی مان تاریکئے گرنچا پێچگ و اێر کنگ بیت.

مرۆچی بلۆچ راج په شهمیراێن برات و گُهارانی هۆنانی دادرسیا بێترانگ نه‌اِنت بلۆچشتانئے سرزمینئے مزاران اێرانئے سرکارئے واب چمانی تها هرام کرتگ.

سالے بیت که انکلابئے نپس بلۆچستانئے سرزمینئے ورناێن سرمچاران  داشتگ. گڑا مرۆچی په بلۆچ راجا وتی زبان و دود و ربێدگانی پاسداری و نگهپانی پلگارگئے جهد هژدری اِنت که کائم دارگ ببیت. اشیا بێهوش مکنێت که وتی سرڈگارا زادگاها ماتی زُبان و دربرگا زبهر ائے. بلۆچ راجئے هر مات و پتئے ڈبه انت که و گۆن وتی چکان و چاگردئے مردمان  بلۆچی زبانئے گپ کنگ و وانگ و زانگ انچش رئواج دئیگ که دێمدئورا دێمی پدرێچ اے مماریت که منِ بلۆچئے چکُ ماتی زبانئے مرکا وتی سرزمینا بگندیت چه وتا بێگانگ ببیت.

گڑا په زبانئے رکێنگا بلۆچ راج شیوار ببیت پجیگا جهدئے کامان رهوار بکننت مئلنت که اێرانئے اسلامی رجیم بلۆچ راجا آسیملاسیون بکنت و دُمُگراپیا بدل بکنت،  هر رۆچ پاچۆپ بکنت په وتی پجارئے زانگا وتی ماتێن وتنا سرکار ترا درامد بلکیت. 

او بلۆچ  مزاران سالرۆچ جُمه هۆنێن دُزآپا، زان و زان و یک مشت و تپاک گۆن مچ کرتگێن مشتان کوکار کنێن و تئوارا مان میان اُستمان سر کنێن  وتی جهدا په رێدگی و دلجمی دێما برێن. په شهمیرێن براتانی هونانی دادرسیا نندێن تانکه اێرانی اسلامی رجیما سرشگین  بکنێن. هکَ  په هک دارا رسێنگ ببیت،  اگن بے تئواری مئے مرگ اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*