کیلومترها صف در جایگاه سوخت و ساعت‌ها انتظار برای مردم در بلوچستان

به گزارش رسانک، فیلم‌های ارسالی از شهرهای مختلف بلوچستان، حکایت از صفهای طولانی در جایگاه های سوخت دارد که باعث شده تا مردم و رانندگان ساعت‌ها برای خرید سوخت در آنجا بمانند.

تصاویر دریافتی از شهرهای جایگاه سوخت پنوچ (فنوج) و دلگان بازگو کننده نارضایتی مردم از مسئولین ناکارامد و سوءمدیریت در این جایگاه ها می باشند.

گفتنی است مردم در گرمای طاقت فرسای بلوچستان، در حالی ساعت‌ها باید در صف های طولانی برای بنزین بایستند که مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران، در رسانه های حکومتی، خبر از به پایان رسیدن صف های طولانی در پمپ بنزین های شهرهای ایران می دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*