قصه “صپر بروت” حکایت سوءاستفاده جمهوری اسلامی از فقر است صفر سالاری معروف به “صپر بروت” ۵۵ ساله است و پدر ٨ فرزند است. وی زمانی که انقلاب شد حدود ده سال سن داشت.

جمهوری اسلامی هرگز امکانات آموزشی برای “صفر” و امثال او فراهم نکرد و آنها را در فقر نگه داشت تا بعدها از او بعنوان یک بی سواد عامی و عضو بسیج عشایری سوءاستفاده کند و در مراسم تبلیغاتی او را بر روی شانه هایشان بگذارند.

در اینکه کفگیر جمهوری اسلامی در بلوچستان به ته دیگ خورده است شکی نیست اما سوءاستفاده از یک “عامی بیسواد” (که حتی فارسی ابتدایی هم نمی تواند صحبت کند) و ناچار است برای سیر کردن شکم خانواده ده نفره خود با شتر و موتور در دشت و صحرا نگهبانی بدهد، نه تنها اوج رذالت رژیم جمهوری اسلامی ایران بلکه نماد استثمار و ظلم و ستم آن در بلوچستان است که با شیادی و شارلاتانی وی را معتمد و سرطایفه معرفی کند.

به باور بنده  “صپر بروت” یک قربانی و آلت دست است و باید رژیم جنایت کار و استثمارگر را محکوم کرد که در بلوچستان پایگاهی ندارد و از فقر استفاده ابزاری می کند.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*