استان بلوچستان و سیستان در صدر بازماندگان از تحصیل در ایران

به گزارش رسانک، تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در ســال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ برابر ۸۶۲.۷۷۷ نفر است که در سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ۲۶ درصد رشـد به ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر افزایش یافته است.

روزنامه خراسان امروز در گزارشی با گفتنی است ۷۰درصد از ترک تحصیل مربوط به دهک‌های درآمدی پایین یک تا ۵ هستند و پنج استان بلوچستان و سیستان، خراسان رضوی، تهران، احواز (خوزسـتان) و آذربایجان‌غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل‌اند.

لازم به ذکر است رژیم جمهوری اسلامی ایران، همواره ملت بلوچ را تحت جفا نگاه داشته است تا مردم به دلیل مشکلاتشان در خصوص نیازهای اولیه یک زندگی عادی، پی به حق و حقوق خویش از ثروتهای طبیعی و‌خدادادی بلوچستان نبرند.

کمترین میزان توسعه یافتگی، کمترین فضای آموزشی، بیشترین میزان ترک تحصیل، کمترین فضای بهداشتی و درمانی، کمترین میزان اشتغال زایی، بیشترین میزان اعدام و کمترین میزان بزرگراه و آزادراه تنها بخشی از موارد ظلم بر ملت بلوچ است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*