اعتراض دانشجویان در دانشگاه بلوچستان

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ٩ آبان ماه ۱۴۰۱، دانشجویان دانشگاه بلوچستان در شهر دُزاپ (زاهدان) در اعتراض به جمهوری اسلامی بپاخاستند.

دانشجویان شعارهایی در حمایت از اعتراضات مردمی مانند “آزادی، آزادی، آزادی” سر دادند.

در روزهای اخیر دانشگاه های استان بلوچستان و سیستان شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*