اعتراضات در دانشگاه فردوسی مشهد 

رسانک/ امروز شنبه ٧ آبان ماه ۱۴۰۱، شهرها و دانشگاه های بسیاری از سراسر ایران شاهد اعتراضات علیه جمهوری اسلامی است. 

امروز در دانشگاه فرودسی مشهد دانشجویان شعار سر دادند: “مرگ بر تیرانداز چه زاهدان چه شیراز” 

در مقابل افراد بسیجی و خودفروخته شماری از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده و برخی از دانشجویان توسط معاون دانشگاه به اخراج تهديد شدند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*