هنرنمایی دختران بلوچ در حمایت از اعتراضات مردمی

رسانک/ جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه حکمرانی خود بیشترین ظلم ها و ستم های جنسیتی را بر زنان ایران روا داشته است.

اکنون ورق برگشته و زنان و مردان ایران از جمله بلوچستان از این ظلم ها به ستوه آمده و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*