نسل بیدار بلوچستان

رسانک/ پدران و مادران در قبال ساختن جامعه ای پویا و فرزندانی آگاه مسئول هستند و این وظیفه ذاتی هر کسی است که به فرزندان خود آزادگی را بیاموزد.

تا کی می خواهیم زیر ستم و ظلم جانیان جمهوری اسلامی ایران باشیم؟! اکنون زمان چیرگی حق بر باطل فرا رسیده و سکوت در مقابل قتل و کشتار براداران و خواهران و بازداشت و اعدام فرزندان این مرز و بوم است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*