این دریای بلوچستان است!

رسانک/ صحبت کردن و آگاه کردن فرزندان نسبت به منابع طبیعی سرزمین مادری، بیان تاریخ و شناساندن مشاهير بلوچ وظيفه ای ست ذاتی که انجام آن برای همه والدین از اصول تربیتی میباشد.

همانگونه که گذشتگان و نياکان ما برای حفظ و حراست از این امتیازات و پتانسیل ها از جان خود مایه گذاشته اند تا بتوانند آنها به نسل ما برسانند، ما نیز وظيفه ای مشابه داریم.

چنانچه ما در انجام وظیفه خود کوتاهی کنیم آیندگان از ما به عنوان “نسل بدنامان” یاد خواهد کرد.

به کار بردن و استفاده از اسامی اصیل و بلوچی شهرها و مناطق مختلف اقلیم بلوچستان ،نشان خواهد داد که ما به هویت، فرهنگ، هنر و زبان مادری خود پایبند و وفادار هستیم و به آن افتخار نیز می کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*