رفتار زننده مامور شهرداری دزاپ با یک دستفروش

رسانک/ رفتار غیرانسانی و قلدرانه یک مامور شهرداری در شهر دُزاپ خبرساز شد.

در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده یکی از نیروهای شهرداری دزاپ، مرکز بلوچستان، با رفتاری قلدرمابانه و به زور در حال توقیف چرخ یک دستفروش بلوچ می‌باشد. رفتار غیرانسانی این مامور شهرداری مورد توجه و اعتراض کاربران در فضای مجازی شده است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با وجود پتانسیل های بالقوه بلوچستان، بدلیل سیاست های نژادپرستانه و تمامیت خواه خود باعث شده تا بسیاری از مردم در بدترین وضعیت معیشتی قرار بگیرند. 

یک حاکمیت فدرال، همسو با قوانین بین المللی در ایران کنونی می تواند فضایی جهت استفاده بهینه از سرمایه های هر ایالت توسط مردمانِ خود آن سرزمین مهیا کند و باعث نجات مردم از این وضعیت و زورگویی و استبداد یک اقلیت بر دیگران شود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*