خبر

ساعاتی پس از اجرای حکم اعدام؛ درخواست اعاده دادرسی حسن دهواری و الیاس قلندرزهی پذیرفته و تعیین شعبه شد.

سحرگاه امروز یکشنبه ۱۴ دی، حکم اعدام حسن دهواری و الیاس قلندرزهی در زندان دُزاپ اجرا شد. ساعاتی پس از اعدام آنها وکیل آنها از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و …..ادامه خبر