صف های طویل برای دریافت گاز / کرونا در کمین است

رسانک/ با فرا رسیدن فصل سرما، در نقاط مختلف بلوچستان و سیستان به ویژه شهرستان های پهره، دزاپ و نصرآباد، شهروندان کپسول به دست در صف های طویل منتظر دریافت گاز هستند.

با وجود اینکه ایران در رتبه دوم در بین کشورهای دارنده منابع گازی در جهان قرار دارد اما با مدیریت ناسالم و تبعیض آمیز در بلوچستان، مردم از دسترسی آسان به یک سیلندر گاز مایع محروم هستند.

در دوره ای که شیوع بیماری کرونا در اوج قرار دارد بسیاری از مردم برای دسترسی و خرید یک سیلندر گاز از ساعت ۵ صبح در صف می ایستند تا توزیع سلیندر که از ساعت ۸ آغاز می گردد.

حسن روحانی در اسفند ماه سال ۹۵ بود در میان مردم بلوچستان گفت:گاز را به دزاپ رساندیم ولی اکنون جز بخش کوچکی از شهر، گاز ندارند و مردم اینگونه در صف هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*