تجمع اعتراضی معلم های خرید خدمات در شهرستان ریگان

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۹۹ تعدادی از نیروهای خرید خدمات (مشارکتی) شهرستان ریگان در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برقرار کردند.

این معلمان بدلیل اخراج همکاران و نیز تبعیض و بی عدالتی که نسبت به آنها در اداره آموزش و پرورش انجام شده اعتراض کردند.

آنها با پلاکاردهایی مانند “عدالت” ، “عدالت رفع تبعیض بین نیروها” و “ما خواهان بازگشت به مدارس هستیم” درخواست احقاق حق داشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*