معوقات مزدی کارگران شهرداری شستون

به گزارش رسانک، کارگران شهرداری شهر شستون سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.

عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران شهرداری موجب شده تا برخی از کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر برند.

یک کارگر شهرداری در این باره با اشاره به اینکه تسریع در روند پرداخت مطالبات به حق کارگران لازم و ضروری است، گفت: “دیگر توان تهیه مایحتاج زندگی برای کارگران سخت شده است و این قشر از جامعه منبع درآمد دیگری ندارند تا از آن طریق ارتزاق کنند”.

در هفته اول خرداد ماه ۹۹ خبرهایی در فضای مجازی بلوچستان مبنی بر عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری چهبار نیز مطرح شده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*