پیام شما؛این شلوار رو از بازار دزاپ خریدیم. لباس های آلوده و استفاده رو از شهرستان ها و خصوصا تهران برای مردم بلوچ می فرستند.

(پیام های ارسالی لزوما نمی توانند نظر رسانک باشند.)

ارسالی

بيمارستان مسیح دانشوری مرکز بیماری کرونا است که کلیه بیماران بستری شده آن آلوده به ویروس کرونا هستند. لطفاً این رو منتشر کنید تا همگی دشمنی رژیم جمهوری اسلامی رو نسبت به بلوچ ها بدونن. در ضمن اینها رو به زیر قیمت اینجا می فروشن.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*