جلسه پرسش و پاسخ برخی از فعالان سیاسی بلوچستان (همایش ملی بلوچستان) با دبیر کل حزب مردم بلوچستان

بخش هشتم (پایانی) :

جلسه پرسش و پاسخ بخش اول

جلسه پرسش و پاسخ بخش دوم

جلسه پرسش و پاسخ بخش سوم

جلسه پرسش و پاسخ بخش چهارم

جلسه پرسش و پاسخ بخش پنجم

جلسه پرسش و پاسخ بخش ششم

جلسه پرسش و پاسخ بخش هفتم

س_ شما تصور کنید اکثر مردم خواهان استقلال بلوچستان غربی هستند
حالا برای این از منظر سیاسی چه ساختارهایی را باید داشت؟
آیا موافقت کشورهای قدرتمند جهان بر مسئله آزادی ما تاثیر دارد؟

ج_ لازمه رسیدن به استقلال فراهم آمدن چندین عامل مهم است:

۱ – وجود حاکمیت بر سرزمین خود
۲ – رضایت و قبول کشوری که منطقه در چارچوب کشوری آن قرار دارد.
۳ – در صورت عدم قبول کشور مطبوع،‌ نیروهایی که مجری استقلال هستند بتوانند از منطقه دفاع کنند.
۴ – کشور مطبوع در حالت ضعف باشد و توانایی مرزهای خود را نداشته باشد.
۵ – شناسایی و قبول بین المللی باعث مشروعیت سیاسی میشود.
۶ – بدون شناسایی بین المللی دست یافتن به استقلال چون کتلان ها وکرد ها در کردستان عراق ناممکن است.

این در حالی است اگر مردم اسکاتلند در بریتانیا و یا مردم کبک در کانادا رأی به استقلال میدادند به استقلال دست می یافتند زیرا این دو حکومت نتیجه انتخابات برای استقلال را از قبل پذیرفته بودند.

باید در نظر داشت که:
” #حقحاکمیتملی، بر حق یک ملت برای دستیابی و داشتن #حقتعیینسرنوشت ملی در کسب حقوق ملی بشکلی کہ منافع ملی آن تامین شود تاکید دارد. مبارزات جنبش ھای رھائی بخش ملی بر چنین ایدہ ای استوار است.

شرایط جھانی دائما در حال تغییر و تحول است. این تغییرات مشخصا بر روابط دولت و ملت تحت ستم ملی، حمایت های بین المللی از دولت حاکم و یا ملت ناراضی تاثیر میگذارند.

زمانیکہ شرایط بین المللی حاکمیت دولتی را در مقابل حق حاکمیت ملی مشروعیت میبخشد، جامع بین المللی و موسسات آن از مشروعیت و حاکمیت دولت مرکزی در برابر مبارزات ملی ملتھای تیت ستم حمایت میکنند. اما زمانیکہ شرایط بین المللی حاکمیت ملی ملتھای تحت ستم را بر حقانیت دولت مرکزی ترجیح دھد، جامعہ بین المللی و موسسات آن از حق تعیین سرنوشت ملتھا در مقابل دولتھای سرکوبگر حمایت میکنند.

این اصول بیشتر زمانیکہ اوضاع بین المللی در بحران قرار میگیرد، زیرا سئوال میروند. به عنوان مثال در سالھای پایانی جنگ جھانی اول و دوم، در چنین دورہ ھایی نظم موجود سبب بحران شناختہ میشود و برای تغییر آن اقدام میشود. بنابراین حق حاکمیت یک پدیدہ متغیر است و مانند ھر پدیدہ اجتماعی حقانیت آن در سیاست بین المللی قابل تغییر و تجدید نظر است.”
(به نقل از تران شماره ۲)

س_ زمان سقوط جمهوری اسلامی را پیش بینی میکنید؟

ج_ #حزبمردمبلوچستان برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و برای رسیدن این هدف آماده سازی می کند. تعیین زمان دقیق سقوط جمهوری اسلامی مشکل است.
در این شکی نیست که رژیم جمهوری اسلامی ایران از هر لحاظ به بن بست رسیده است. شرایط منطقه هم در حال تغییر است. این بهترین فرصت برای مردم بلوچ است که یک حزب قدرتمند فراگیر ملی و آزادیبخش داشته باشد تا بتواند از حقوق آنان دفاع نماید.

حزب مردم بلوچستان هم اکنون منسجم ترین ساختار و ایده سیاسی را برای چنین نمایندگی دارا است.

برای مطالعه بیشتر در ارتباط با حاکمیت ملی و فدرالیزم دوگانه به مقالات زیر های رجوع شود:


فدرالیسم چیست؟ هدایت سلطان زاده

نگاھى توضيحی در باره “حاکمیت ملی” استراتژی سياسى “حزب مردم بلوچستان” رحیم بندویی

نقش و جايگاه اقشار گوناگون مردم بلوچستان در مبارزه براى “حاکميت ملى” رحیم بندویی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*