ارسالی شما

استاندار محترم بلوچستان و سیستان و فرماندار محترم سرباز و مدیرکل راه وشهرسازی

پیام شما سلام علیکم احتراما به استحضار می رساند بخش جدیدالتاسیس #مینان از نعمت جاده مواصلاتی به فاصله کمتر از سه کیلومتر محروم می باشدودر زمان بارندگی وسیلاب هیچ گونه …..ادامه خبر

خبر

پروری 2020 ئے هالنامگ

رسانک 2 پروریا: کرگانئے دریابانی پلیسا زهوکی کلّگئے نندۆکێن ورنایے رند چه لٹ و کُٹ کنگا دستگیر کرت. 3 پروریا: -بندرابّاسئے انکلابئے هکدیوانا سربازی دو شریتئے زانۆگرئے سرا پنچ سال …..ادامه خبر