ارسالی شما

استاندار محترم بلوچستان و سیستان و فرماندار محترم سرباز و مدیرکل راه وشهرسازی

پیام شما سلام علیکم احتراما به استحضار می رساند بخش جدیدالتاسیس #مینان از نعمت جاده مواصلاتی به فاصله کمتر از سه کیلومتر محروم می باشدودر زمان بارندگی وسیلاب هیچ گونه …..ادامه خبر