پیام شما؛چقدر تناقص در جامعه پهره وجود دارد؟!

روزی در کلیپی می بینیم که یک زن بیوه محمدانی با عرق ریختن در نانوایی برای خود سرپناهی ساخته بود ولی به بهانه جلوگیری از تخریب مرتع و جنگل یا تصرف اموال دولتی تخریب کرده اند.

روزی دیگر می بینیم که در بغدانیه و شهردراز مردم را آواره و بی سرپناه کرده اند و خانه هایشان را به نام مبارزه با تغییر کاربری و اراضی کشاورزی تخریب کرده اند.

در صورتی که در تپه های محمدان برابر تعاریف قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نه مرتعی و نه جنگلی وجود دارد.

از طرفی با کاهش سفره های آبهای زیر زمینی و تخریب قنوات سوراب و بغدانیه توسط بعضی از ارگانها و کم شدن آب دهی امکان آبیاری درختان خرما که دهها سال عمر دارند ، از بین رفته است.

در حالی که جامعه از این اخبار و رویدادها در شوک است خبر فروش خیابان و یا پیاده روهای آن با زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی آن هم با زد و بند و به اتباع بیگانه مردم را با پارادوکس عجیبی مواجه می‌کند!!!

نقش نهادهای نظارتی دراین ظلم ها به شهروندان، چیست؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*