دوگانگی سیاست رژیم ایران در عمل و شعار توسعه

رسانک/ یکی از مهم ترین مسائل روز در چهبار و استان بلوچستان و سیستان که اکنون در جریان است انتقال دستگاه های مکنده مخصوص تخلیه بار اسکله شهید بهشتی چهبار به بندرعباس است.

چهار سال پیش هشت دستگاه مکنده تخلیه غلات توسط شرکت آریا بنادر ایرانیان از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی در دوره برجام برای چهبار؛ تنها بندر معاف از تحریم‌های آمریکا خریداری شد که اخیراً بنابر مصوبه هئیت وزیران تا به امروز طبق آن ۴ دستگاه از بندر چهبار خارج کرده اند و ۲ دستگاه دیگر یقینا با نظر به اینکه در دامنه اسکله و محل استقرار دستگاه های مذکور صرفا نیروها و پرسنل مورد اعتماد اداره کل بنادر و کشتیرانی بلوچستان و سیستان اجازه ورود و تردد دارند و ایضا با نظر با اینکه راه انتقال از طریق دریا می باشد بزودی خارج میشوند؛ مگر اینکه تمام اقشار و طیف های شهرستان چهبار و استان بلوچستان و سیستان صدایی بلند کنند و با تشکیل کمپین و مراجعات حضوری در مقابل این عمل ایستادگی کنند.

توسعه پایدار فرآیندی است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها در کنار حفاظت و استفاده حداکثری از امکانات موجود که با نیاز حال و آینده سازگار باشد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران سخن از توسعه در سواحل بلوچستان می زند؛ با این اوصاف خروج تجهیزات از استان و اسکه بندر شهید رجایی در عمل کاملا متضاد با مبحث توسعه ای است که از آن، توسط حاکمیت سخن بمیان می آید چرا که با نظر به تحریم هایی که رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی با رفتارش خود را دچار آن ساخته است در آینده خرید چنین تجهیزات بروزی انجام شدنی نیست.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین شاخص ها در بحث توسعه بنادر که زیر مجموعه توسعه ی فوق الذکر؛ تخلیه بار از کشتی ها در کمترین زمان است وقتی هیچ حساسیتی در حفاظت از منابع و تجهیزاتی که با نیاز حال و آینده منطقه سازگار هستند، نمی شوند بیشتر پوشالی بودن این ادعای توسعه سواحل بلوچستان نمایان میگردد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*