دُزآپئے تها یک جهمنندێن بلۆچیئے لۆگ شهرداریئے کارندهانی دستا هراب کنگ بوتگ

رَسانک نیوز

چارشمبهئے رۆچا ۳۰ هُرداد ۱۴۰۳، دُزاپئے چارمی نێمگئے شهرداریئے اُگدهداران گۆن بازێن ماشینے دُزآپئے کشاورزئے هلکا اُرُش برتگ و لۆٹتگش که یک جهمنندێن بلۆچیئے لۆگا هراب بکننت که گۆن لۆگئے واهند و مردمانی زهرشانیان دێم په دێم بوتگ‌اَنت و بس کمپانئے دیوالش هراب کُرتگ.

اے لۆگئے واهندئے پجّار (بهزاد آشپته [ریگی]) پنج کسانێن چُکّئے پت و کارگر و دُزآپئے شهرا کشاوررئے هلکئے نندۆک گوَشگ بوتگ.

بهزادا یک ویدئوے تها چه وتی زندگیا گوشتگ: من بهزاد آشپته، دُزآپئے بلۆچے آن و ایثارگرێن لۆگیئے مردمے آن که مرۆچیگێن رۆچا کساس ساهت پنچا دُزآپئے چارمی دمگئے شهرداریئے اُگدهداران گۆن بازێن ماشینیا مئے لۆگئے سرا که کشاورزئے تها اِنت اُرُش برتگ و گوشتگش ما را سی ملیون پول دئیێت یا که ما شمئے لۆگا هراب کنێن.

آییا ادامه دات: منا پول نبوتگ که بدئیان چیا که منی کار، کارگری اِنت و پلاستیکی هرابێن چیز جم کننت، شهرداریئے کارنده گۆن منا جنگ بوتگ‌اَنت و منی پُچ چه منا گورا در کرتگ‌اَنت و منا تهدیدش کُرت که ترا جاندار کنێن، منی مات و جنێن و منی چُکّ که لۆگئے تها بوتگ‌اَنت چه ترسا، وهشت کُرتگش. منی ماتا دلئے ناراهتی هست و چه ناراهتیا بێهۆش بوتگ و منی چُکّان تُرستگ.

اے بلۆچێن جهمنندئے گوشگانی گۆما، رَند چه اے اشیا که آییئے براتا چه شهرداریئے کارندهانی کارا زهرشانی کُرتگ، آییئے دستش تاب داتگ و جتگ و ٹپیگش کُرتگ و منی براتئے دست پُرشگئے درۆشما اِنت.

اے جهمنندێن بلۆچا آسرا گوشتگ که ما هیران اێن چه یک نێمگیا گوشنت که رای بدئیێت تان شمئے زندگیا شر بکنێن و چه دگه نێمگیا همے مئے گریبی زندگیا هراب کننت، چه دئولتا و هلکئے مردمان لۆٹێن تان مئے تئوار ببنت.

۲۰۲۳ئے میلادی سالا گۆن جم کُرتگێن هالان، امنیتی نهاد و اێرانئے جمهوری اسلامیئے دئولتا، بلۆچ نندێن ملکان کم چه کم ۲۱ جاها، لۆگش هراب کُرتگ و مردمانی زمینش زۆرئے سرا برتگ‌اَنت. گێشترێن زۆرگیری چهبارئے تهد گۆن هشت جاها و دُزآپئے تها گۆن هپت جاها گوَشگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*