خبر

صلح و سازش دو‌ تیره طایفه “براهویی” با پادرمیانی و وساطت روحانیون و معتمدین در مسجد مکی زاهدان

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، با وساطت روحانیون و ریش سفیدان و معتمدین طوایف بلوچ بین دو تیره “باجی زهی” و “زیرکاری” از طایفه براهویی در …..ادامه خبر