خبر

اێرانشهرئے تها یک جهمنندێن بلۆچیئے ٹپّیگ بئیگ گۆن اتلاهاتئے زاتی درێسێن نیروانی تیرگواریان

رَسانک نیوز دوشمبهئے رۆچا ۱۴ هُرداد ۱۴۰۳، اداره اتلاهاتئے زاتی درێسێن نیروان پهرهئے تها یک ماشینیئے نێمگا بگئیر چه اِشیا هشدار بدئینت تیرگواری کُرتگ که رَند چه اشیا که چه …..ادامه خبر