لادیزئے هلکا میرجاوهئے تها، یک جهمنندێن بلۆچیئے بێران بئیگ گۆن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان

رَسانک نیوز

سئے شمبهئے رۆچا ۲۳ هُرداد ۱۴۰۳، یک جهمنندێن بلۆچے گۆن سلاهبندێن مردمانی راستێن تیرگواریان لادیزئے دمگان چه میرجاوهئے شهرا گۆن تیرئے ورگا وتی ساهی چه دستا داتگ.

اے بلۆچێن جهمنندئے پجّار (دَروێش ارباب زهی) کساس ۷۵ سالگ، سورکُرتگێن و ۱۴ چُکّئے پت و لایزئے نندۆک چه میرجاهئے دمگان گوَشگ بوتگ.

گوَشگ بوتگ که کساس ساهتئے ۹ آ، اے جهمنند وتی کشاورزی زمینانی چارگا شُتگ که یک پژو پارسێن ماشینیئے نندۆکان گۆن راستێن تیرگواریان آیی تیرانی آماچ کُرتگ و آیی چه بازێن ٹپّان وتی ساه چه دستا داتگ.

همے هالانی ردا آتکگ که کئومی جێڑه چه ۱۵ سال پێش اِے جهمنند و اے دگه کئومئے جهمنندان پێداک بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*