برگزاری تظاهرات حزب مردم بلوچستان در مخالفت با اعدام ها در ایران

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، حزب مردم بلوچستان در اعتراض به اعدام شهروندان بلوچ توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران تظاهراتی با حضور فعالان سایر ملل تحت ستم و گروه‌ها و شخصیت های سیاسی در شهر کلن آلمان برگزار کرد.

این تظاهرات با حضور اعضای شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان و کمیته های زیرمجموعه آن و با همراهی گروه کارزار جهانی نه به اعدام، فعالان سایر ملل و اپوزیسیون مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

در این تظاهرات آقایان “ناصر بلیده ای” دبیرکل حزب مردم بلوچستان، “رحیم بندویی” و “محمد کدخدایی” معاونان دبیرکل حزب مردم بلوچستان و تنی چند از اعضای حزب مردم بلوچستان و سایر آزادی خواهان به ایراد سخنرانی در مخالفت با اعدام ها پرداختند و جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران را عنوان کردند.

حضور قشرها و گروه های مختلف بیانگر رنگارنگی و کثیرالمله بودن جامعه ایران است و این حقیقت را عنوان می کند که گذر از جمهوری اسلامی ایران با پذیرش دیگری امکان پذیر است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*