دشتیاریا کسانێن کۆدکے هۆٹگێا بُکّتَگ

رَسانک نیوز

شَمبِهئے رۆچا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک کسانێن چُکّے رَند چه اِشیا گلستانئے هلکا دشتیاریئے دمگان هۆٹگئے تها کپتگ و بێران بوتگ.

اے کۆدکئے پجّار (هارون بلۆچ)، ۸ سال انتی، جاودئے چُکّ گلستانئے هلکا دشتیاریئے دمگا نندۆک بوتگ‌.

همے هالانی رِدا، هارون هۆٹگئے کَشا لئیبا بوتگ که یکّے چه همراهانی چیزّ هۆٹگا کپتگ‌اَنت و هارون آیانی در کنگئے واستا آپئے کِرّا شتگ که رَند چه کپگ و بُکّگا، چه آپا در آتکی نکرتگ گُڈسرا آپا ساهی داتگ.

گوشگی اِنت که هارون هلکئے تێز هۆشێن نۆدربرے بوتگ و دومی کلاسا وانگا بوتگ.

هۆٹگ هما آپے گوشگ بیت که اَبرمی درۆشما یا که گۆن مردمانی دست بندگ و اَڈ کنگ بوتگ و مردم چه اے آپا که آییئے تها جم بوتگ، کارمرز کننت.

گوشگ ببیت که دشتیاریئے دمگئے مردم چه لوله کشی و آپئے سهولتا زِبهر اَنت و مردم چه همے آپانے که هۆٹگئے تها جم بوتگ‌اَنت وتی ورگئے و زندگیئے واستا کارمرز کننت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*