بزمان و پهرئے نیاما بلۆچ جهمنندے سرا سلاهبندێن مردمانی تیرگواری کرتگ زدگ بوت و رند چه چار رۆچ ٹپانی سگگا بێران بوتگ

رَسانک نیوز

یکشمبهئے سُهبا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، بلۆچ جهمنندے چارشمبهئے بانگواها ۱۹ اردیبهشت، گۆن نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان آییئے ماشینئے نێمگا بزمان پهرئے نیاما ٹپّیگ کنگ بوتگ و مردمان پهرئے نادراهجاها برگ بوتگ، رَند چه چار رۆچا پهرئے نادراهجاها ساهی‌ داتگ.

اے بلۆچ جهنندئے پجّار (ارسلان شهنئوازی[رهمت زهی])، ۴۰ سالگ انتی، اَبدلازیزئے چُکّ، سور کُرتگێن، چار چُکّئے پت انت، گوَشگ انت واشئے نندۆک بوتگ.

همے هالانی رِدا، زاتی درێسێن سلاهبندێن مردم په ارسلانئے ماشینئے اۆشتارێنگئے واستا آییِش ایست داتگ که آیی و آییئے همراه، اشیئے واستا که آ نامالومێن مردم بوتگ‌اَنت نه‌اۆشتاتگ‌اَنت همشیئے واستا نامالومێن مردمانی دستا تیرانی آماچ بوتگ‌اَنت.

تیرگواریان رَند، ارسلان گۆن چُنت تیرئے لگّگا چه لاپئے نێمگا ٹپّیگ بوتگ و نامالومێن مردمانی رَند چه تیرگواریا چه جاها تتکگ‌اَنت و آییئے همراه، آییِش اێرانشهرئے نادراهجاها بُرتگ و نادراهجاهئے هاسێن جاها بستری کنگ بوتگ.

گوَشگ ببیت که یکّے چه ارسلانئے همراهان گوَشتگ آیی اے گمانئے سرا که لهتێن مردم آییئے دێما گرنت سلاهبندێن مردم اَنت ایستِش توجه نکرتگ و نه‌اۆشتاتگ‌اَنت و انّون اے گمان رئوت که اے سلاهبندێن مردم زاتی درێسێن نزامی نیرو بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*